REGULAMIN ZAKUPÓW W SERWISIE www.rybny.online

 

§1

Wstęp do regulaminu

Serwis internetowy zlokalizowany w domenie www.rybny.online (dalej zwany jako „Sklep”)

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, dotyczy to zarówno osób prywatnych - Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.

 

§2

Definicje

Konsument – jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

Sprzedawca – właściciel sklepu rybny.online: MAVIAN UNITED Magdalena Trylska 84-230 Rumia, ul. Stefana Batorego 61 NIP 9580726728 , tel. 510236222 mail: biuro@rybny.online

Klient - podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu zlokalizowanego w domenie:www.rybny.online

Przedsiębiorca - z art. 431 kodeksu cywilnego: „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – terminal sprzedaży za pośrednictwem portalu przelewy24.pl zlokalizowanego w domenie www.przelewy24.pl (regulamin portalu https://www.przelewy24.pl/regulamin). Kod źródłowy zawarty w serwisie www.rybny.online został wygenerowany za pośrednictwem narzędzi informatycznych z panelu administratora przelewy24.pl. Sprzedawca udostępnia kod na swojej stronie w postaci graficznej ikonki (klawisz „dodaj do koszyka” lub równoznaczny) z bezpośrednim podlinkowaniem do portalu przelewy24.pl. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom dokonanie płatności za pośrednictwem portalu przelewy24.pl.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§3

Regulamin sklepu w domenie www.rybny.online

Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta wyrażone przez dokonanie opłaty za Produkt, Produkty, Usługę dostępne w portalu przelewy24.pl  (patrz Zasady składania Zamówienia poniżej) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w portalu przelewy24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów, Usług do Wirtualnego Koszyka oraz określenie sposobu płatności.

Bufor płatniczy - automatycznie naliczone zostaje 10% wartości zamówionych produktów, przeznaczony na rozliczenie różnic wagowych. Nadwyżka będzie zwracana na konto Klienta.

Wirtualny Koszyk – element oprogramowania Sklepu (zlokalizowany w portalu przelewy24.pl), w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty bądź Usługi do zakupu, istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym między innymi ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu/ Produktów zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Access Point - punkt nadań i odbioru paczek -w przypadku gdy kurier nie zastanie adresata pod wskazanym adresem.

§4

Kontakt ze Sklepem/Administratorem

Telefon Sprzedawcy: 510236222 w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@rybny.online

Każdy Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pomocą ww. adresów/telefonów

§5

Wymagania techniczne

Niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania poszczególnych stron (zakładek) asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, konieczne są:

       urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową ,

       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

       włączona obsługa plików cookies.

§6

Postanowienia ogólne

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w dopuszczalnym przez prawo zakresie) za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą m.in. niedozwolonym działaniem osób trzecich, z przyczyn technicznych lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie zawartości serwisu internetowego oraz asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga założenia Konta.

Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego).

Zamieszczone w Serwisie zdjęcia przedstawiają poszczególne produkty oraz propozycje ich podania, przy czym mogą się nieznacznie różnic od rzeczywistości co może wynikać np. z oświetlenia używanego przy robieniu zdjęć.

Sklep ostrzega i uprzedza o możliwości występowania ości oraz drewnianych wykałaczek przy niektórych produktach typu: rolmops, zawijańce.

Złożenie przez Klienta Zamówienia w ramach serwisu jest jednoznaczne akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk („Dodaj do koszyka” lub równoznaczny); wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia niezbędnych dla dokonania płatności, wpisać dane do faktury, jeśli jest potrzebna. Wszystkie pola oznaczone „gwiazdką” * są wymagane.

Do każdego zamówienia automatycznie doliczane jest 10% wartości zamówionych produktów w postaci "Bufor płatniczy", który przeznaczony jest na rozliczenie ewentualnych różnic wagowych.

Potwierdzić zamówienie klikając przycisk “zapłać z Przelewy24”wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z zasadami składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz informację, że w kolejnym mailu klient otrzyma fakturę proforma wraz z ostatecznymi wagami i końcową wartością zamówienia, uwzględniającą koszty przesyłki i opakowania.

W kolejnym etapie po przygotowaniu zamówienia i określeniu końcowej wartości zamówienia Klient otrzyma na  adres mailowy  fakturę proforma. Wówczas klikając w formularzu można przejść do płatności  "przelewy24" i dokonać płatności wg faktury proforma.

Do zamówienia doliczany jest "bufor płatniczy" - tj. 10% wartości zamówionych produktów, który przeznaczony jest na rozliczenie ewentualnych różnic wagowych. Nadpłata zwracana jest klientowi na podany nr konta. W przypadku koniecznej dopłaty prosimy klienta o jej dokonanie na wskazane konto.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nieopłacenia zamówienia w wymaganym czasie zamówienie zostanie anulowane. Z uwagi na to, że w sklepie zamówienia są przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta, sprzedawca ponosi w związku z tym nieodwracalne koszty, dlatego też kupujący jest zobowiązany do zapłaty 60% wartości zamówienia.

Sklep rybny.online oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze i kształcie, jak również produkty o określonej wadze i podanej cenie za sztukę. W przypadku produktów o zmiennej wadze i kształcie rybny.online dołoży wszelkich starań aby waga była maksymalnie zbliżona do wskazanej w zamówieniu przez Klienta. W związku z powyższym Klient akceptuje możliwe wahania wagi produktów sięgające ok. +/- 15%

Sklep www.rybny.online zastrzega, że realizowane będą  zamówienia , których wartość  jest większa lub równa 100zł brutto.

Koszty przesyłki w wysokości 20zł netto(24,60zł brutto) doliczane są w momencie wystawienia faktury lub paragonu. 

Klient w celu opłaceniu faktury proforma ma do wyboru następujące formy płatności:

- zapłata po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu faktury proforma z ostatecznymi wagami i ostateczną wartością zamówienia oraz z uwzględnionymi kosztami opakowania i wysyłki

- w przypadku dostaw w obrębach administracyjnych takich miast jak: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo  po uprzednim kontakcie Sklepu z klientem – jest możliwość zapłaty kierowcy gotówką (w tym przypadku klient proszony jest o przygotowanie odpowiedniej kwoty do zapłaty, ponieważ kierowca może nie dysponować pieniędzmi potrzebnymi do wydania reszty)

Dostawy poza terenem Trójmiasta realizowane są za pośrednictwem usługi kurierskiej firmy UPS - usługa UPS Standard. Przesyłka typu Standard oznacza dostawę na następny dzień przed końcem dnia. W przypadku gdy kurier nie zastanie klienta w domu, paczka zostaje przekierowana do najbliższego Punktu Access Point. Punkty Access Point są to najczęściej sklepy lub punkty usługowe, które mają dłuższe godziny otwarcia. Wówczas klient otrzymuje powiadomienie zawierające adres, godziny otwarcia oraz dane kontaktowe miejsca doręczenia. Aby odebrać paczkę, klient musi przedstawić dokument tożsamości (oraz w razie potrzeby kod zwolnienia paczki). 

W przypadku pozostawienia paczki w punkcie Access Point klient ZOBOWIĄZANY jest  do jej najszybszego odbioru. 

 

§9

Odstąpienie od umowy

Klientowi dokonującemu zakupów w sklepie www.rybny.online przysługuje ograniczone prawo do odstąpienia od umowy, co spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż większość produktów zamawianych w ramach Serwisu jest  przygotowana wg indywidualnych potrzeb klienta, ponadto produkty te posiadają krótki termin do spożycia.

Zgodnie art.38 ustawy z dnia 30  kwietnia 2014roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz.827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

§10

Reklamacja

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Sprzedawca wymaga podania powodu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14dni licząc od daty dostarczenia reklamacji.  Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dołączyć dowód zakupu tj. kopie paragonu lub kopie faktury.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§11

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MAVIAN  UNITED Magdalena Trylska. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Administrator. W związku z powyższym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt b oraz pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań analitycznych. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Serwis www.rybny.online  prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@rybny.online

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje bezzwłocznie Klienta poprzez odpowiedni komunikat na stronie serwisu zlokalizowanego w domenie: www.rybny.online

W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu biedą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.