Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Sprzedawca wymaga podania powodu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia reklamacji.  Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dołączyć dowód zakupu tj. kopie paragonu lub kopie faktury.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.